*
*
*
*

תקנון אתר אינטרנט

אתר האינטרנט אליו נכנסת (להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת ג'י.אי.אס גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ (להלן: "המפעילה ו/או החברה"). המשתמש באתר (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") מתבקש לקרוא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון האתר ("תנאי השימוש" או "התקנון"),שכן השימוש והגלישה באתר, מהווה הסכמה, לקבל ולנהוג לפי התקנון  כפי שישונה ו/או יתעדכן מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא.

1.       כללי

כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

האתר מיועד למשתמשים מגיל 18 ואילך בלבד, ואינו מיועד למשתמשים צעירים יותר.

המפעילה שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע ממשתמשים גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומרת המפעילה על זכותה, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו (Features)  או ליישומים שלו (Applications) הכלבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה. במקרה כזה, הכניסה לאתר לאחר שינוי תנאי השימוש כאמור תותנה במתן אישור מאת המשתמש לתנאי השימוש המעודכנים.

המפעילה תהיה רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה ביחס לאתר, ובלבד שהגורם אליו תועברנה/תומחינה הזכויות כאמור יפעל בהתאם להוראות תקנון זה.

המפעילה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא צורך במתן הודעה מראש, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, השירותים והמוצרים המוצעים בו, וכל היבט אחר הנוגע אליהם, ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו באתר. המשתמש מוותר על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שיכול ויבוצעו כאמור ו/או לכל נזק ו/או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מכך.

אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.

מובהר, כי ביצוע הרכישה מותנה בקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי, ואין לראות בעצם ביצוע ההזמנה ו/או קבלת אישור על ביצוע ההזמנה כעסקה.

כל הזכויות המוקנות למפעילה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת למפעילה על-פי כל דין

2.        זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, שייכות באופן בלעדי למפעילה או לצדדים שלישיים שהקנו למפעילה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות. 

למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת המפעילה, מראש ובכתב.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של המפעילה או של צדדים שלישיים.

חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או בממשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם המפעילה אישרה זאת, מראש ובכתב.

אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם כהקניה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.

3.        רכישות באמצעות האתר

המשתמש יכול לקבל הצעת מחיר ו/או לבצע הזמנות באמצעות אתר האינטרנט של החברה, כאשר לצורך כך על הלקוח למלא טופס הכולל בין היתר את אמצעי התשלום באמצעותו הלקוח מעוניין לשלם בעבור ההזמנה (להלן: "ההזמנה" ו- "טופס ההזמנה"), יובהר בזאת כי החברה רשאית לבקש פרטים נוספים מהלקוח לצורך ביצוע ההזמנה, וכי כל האמור בנוגע לטופס הזמנה יחול גם על טופס הצעת מחיר.

בעת מילוי טופס הזמנה, הלקוח רשאי לשנות ו/או לבטל ו/או לתקן את ההזמנה עד לשליחת טופס ההזמנה, שאז לא יוכל הלקוח לחזור בו מהזמנתו אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

יובהר בזאת כי ההזמנה תאושר בהתאם לנהלים של החברה ורק לאחר בדיקת אמצעי התשלום וקבלת אישור מהגורם הרלבנטי כי התשלום מאושר.

כמו כן, אישור ההזמנה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי ו/או בהתאם לזמן ואופן האספקה הנדרש בהתאם להזמנה. גם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש או לצד ג'. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים בתוך 14 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה. על הלקוח לוודא כי הכתובת שמסר מעודכנת וכי הוא זמין בתאריך הנקבע למשלוח.

אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהחברה לבצע כל התחייבות שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה החברה זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר ללקוח את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה, מבלי שללקוח תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול המכירה.

האתר עשוי להכיל תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים או לאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר. הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים, המפעילה לא תישא בכל אחריות לתכנים הללו, לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.

4.       אספקת המוצרים

אספקת המוצרים תהיה בהתאם לכתובת אותה ציין הלקוח בהזמנתו אלא אם צוין במפורש אחרת, בכפוף לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח ולתשלום מלא.

אספקת המוצרים תהיה בכפוף לזמינותם במלאי ו/או לזמינותם אצל ספקים אחרים, והתקנון של כל גוף באמצעותו החברה או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל רוכש מוצרים באמצעות האתר. באחריות הלקוח לדאוג כי יהיה זמין לקבל את המשלוח בזמן שנקבע לו, ואין החברה אחראית על כל עיכוב כתוצאה מאי זמינותו של הלקוח ו/או מתיאום על השליח על מועד אחר.

זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א` עד ה`, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

עלות המשלוח תהיה כמפורט באתר, ובאזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לעיכוב באספקת המוצאים במקרים של אירועי כח עליון, לרבות מלחמה, התקוממות, פעולות איבה, מבצע צבאי, מצבי חירום ונזקי טבע וכן כל סיבה שאינה באחריות החברה.

5.       ביטול הזמנות

האמור בפרק ביטול הזמנות והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי החזרת המוצרים תעשה רק בתיאום ובאישור החברה, החברה תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש. החזרת מוצרים תעשה רק בהצגת חשבונית מקורית.

עבור ביטול הזמנה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח ודמי טיפול בגובה 5% מערך ההזמנה. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח. במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל החברה, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין החברה מטפלת בהובלת המוצרים המוחזרים אליה.

בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי החברה תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה. זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד`) לחוק הגנת הצרכן.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו. אם יתברר לחברה כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג` ו/או לסחור בו. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בטופס ההזמנה. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה ו/או מי מטעה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

6.       הגבלת אחריות

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, לרבות כל שימוש במידע שבאתר ו/או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

7.       סודיות

המפעילה מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח. המפעילה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. המפעילה לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה במקרה זה.

ניתנת בזאת הסכמתו של הלקוח לכך שהמפעילה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל החברה. במידה והלקוח מעוניין להפסיק קבלת מהנהלת האתר זה, עליו להודיע על כך לחברה. [מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי החברה תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפת מידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

8.       דין וסמכות שיפוט

הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והמפעילה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

9.       כללי

תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. שום התנהגות על-ידי המפעילה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או כויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש. רישומי המחשב של המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

המפעילה לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של המפעילה. הודעות שתשלח המפעילה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך השימוש באתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. המפעילה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה – אם נשלחה בדואר רגיל ואם נשלחה בדואר אלקטרוני - ביום בו נשלחה.