sewage

פינוי וטיפול בשפכים

המתקן לטיפול בשפכים תעשייתיים,הצמוד למפעל מספק שירותי פינוי וטיפול בשפכים תעשייתיים. מתעשיות הציפויים, דטרגנטיים, דפוס, מצבעות, טיפולי שטח, מיקרו אלקטרוניקה ועוד.השפכים המגיעים לטיפול במתקן מהמקורות השונים מכילים בעיקר תשטיפי: חומצות, בסיסים, מתכות כבדות, חומרים פעילי שטח ותמלחות.

הטיפול מתבצע בשני שלבים :

  • טיפול פיזיקו כימי - בשלב זה מסולקים מהשפכים מתכות כבדות, תרחיפים, מלחים, דטרגנטים וחומרים אורגניים אחרים.
  • טיפול באיוד ועיבוי בשיטת(Mechanical Vapour Recompression) MVR (דחיסת אדים מכאנית) - שלב זה מהווה ליטוש סופי של השפכים הנקיים ואיסוף שאריות של חומרים אורגניים, מתכות כבדות, מלחים מומסים ועוד.

 

כתוצאה מהטיפול מתקבלים שלושה זרמים:

  • בוצה אחרי סחיטה בפילטר-פרס המפונה לאתר מורשה
  • תרכיז מאייד המפונה לאתר מורשה
  • תזקיקי מאייד שהם קולחי המתקן המוזרמים למערכת השפכים העירונית

 

המתקן מבוקר בתקני ISO ומתנהל בהתאם להנחיות של המשרד להגנת הסביבה תחת אישור מנהל רוחבי.

לייעוץ טכני

ניתן ליצור קשר ישירות עם מנהל המתקן שרגא גינזברג בטלפון: 054-6737379   במייל: shragag@ges.co.il